საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინფორმაცია საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მიღების მსურველთათვის

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ!

„საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობა/ბინადრობის მოწმობებისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად საქართველოს მოქალაქეებზე გაიცემა მხოლოდ ბიომეტრიული პასპორტები (გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), რისთვისაც აუცილებელია დაინტერესებული პირის საკონსულოში პირადი გამოცხადება (გამონაკლისია 9 წლამდე ასაკის ბავშვები).

პასპორტი გაიცემა საკონსულოში გამოცხადებიდან 45 დღეში. დოკუმენტაციის წარსადგენად წინასწარ  უნდა დანიშნოთ ვიზიტი შემდეგ ვებ გვერდზე : www.geoconsul.gov.ge

 

პასპორტის ღირებულებაა სრულწლოვანისათვის - 115,90 ევრო, ხოლო 18 წლის ასაკამდე არასრულწლოვანისათვის - 57.95 ევრო. აღნიშნული თანხა უნდა გადაიხადოთ BBVA ბანკში არსებულ 0182 0206 30 02015 48 996 ანგარიშზე. გთხოვთ გადახდის ქვითარში მიუთითოთ იმ პირის სახელი და გვარი, რომელზედაც გაიცემა პასპორტი.

პასპორტის მისაღებად უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

 

არასრულწლოვანი

 

სრულწლოვანი

 

არასრულწლოვანის პასპორტის მოთხოვნისას აუცილებელია საკონსულოში ერთ-ერთი მშობლის პირადად გამოცხადება

 

ძველი პასპორტის პერსონალური მონაცემების შემცველი გვერდის ასლი ან საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელზეც მითითებულია პირადი ნომერი

 

დისკზე ჩაწერილი ბავშვის ბიომეტრიული ფოტოსურათი*

 

ბავშვის დაბადების მოწმობა **

 

ბავშვის ძველი პასპორტის პერსონალური მონაცემების შემცველი გვერდის ასლი (თუ ოდესმე ფლობდა პასპორტს)

 

ორივე მშობლის თანხმობა ***

ორივე მშობლის პასპორტის ასლი

 

 

 

მომსახურებისათვის დაწესებული მოსაკრებლის გადახდის ქვითარი

 

 

 

*ბიომეტრიული ფოტო არის თეთრ ფონზე სპეციალური განათებით გადაღებული 3,5x4,5 სურათი, სადაც ადამიანის სახის გამოსახულება იკავებს 80%-ს. დისკზე ჩაწერილი ბიომეტრიული ფოტოს წარდგენა საჭირო არის 9 წლამდე ასაკის მოქალაქეებისათვის.

**თუ დაბადების მოწმობა გაცემულია საქართველოში, წარმოადგინეთ ორიგინალი ან ასლი.

თუ დაბადების მოწმობა გაცემულია ესპანეთში (ან სხვა ქვეყანაში), წარმოადგინეთ აპოსტილით დამოწმებული საერთაშორისო/მრავალენოვანი (Internacional/Plurilingüe) დაბადების მოწმობის ორიგინალი (რომელიც ესპანეთის ტერიტორიაზე სამოქალაქო რეესტრის ფილიალებში გაიცემა) .

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აპოსტილით დაბადების მოწმობის დამოწმება უნდა განხორციელდეს ესპანეთის იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის სამსახურში, ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული დოკუმენტი არ მიიღება.

***მშობლების თანხმობა შესაძლებელია გაკეთდეს საკონსულოში ორივე მშობლის პირადად გამოცხადებისა და მათ მიერ საკუთარი მოქმედი პასპორტების წარმოდგენის საფუძველზე. ეს მომსახურება უფასოა.

თუ ორივე მშობელი ვერ ახერხებს საკონსულოში პირადად გამოცხადებას,ერთერთ მშობელს შეუძლია დისტანციურად  დაუკავშირდეს საქართველოს იუსტიციის სამინსიტროს და დააფიქსიროს საკუთარი თანხმობა ელექტრონულად  (ვებ გვერდი www.sda.gov.ge )

****იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქეს პასპორტი დაკარგული აქვს, სასურველია წარმოადგინოს შესაბამისი განცხადება პოლიციიდან.