საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დოკუმენტის ასლის ნოტარიული დამოწმება

 

ნოტარიალური მოქმედების შესასრულებლად (მინდობილობა, ხელმოწერის დამოწმება, ქართული დოკუმენტის დედანთან ასლის შესაბამისობის დამოწმება) საჭიროა ელ-გვერდისwww.geoconsul.gov.geსაშუალებით დანიშნოთ ვიზიტი საკონსულოში .

 

საკონსულოში გამოცხადებისას თან უნდა იქონიოთ საქართველოს მოქალაქის მოქმედი პასპორტი, დოკუმენტი, რომლის ასლის დამოწმებასაც ითხოვთ და მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (1 გვ = 3 ევრო გადახდილი BBVA ბანკში 0182 0206 37 02015 48 989 ანგარიშზე).