საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ხელმოწერის ნამდვილობის ნოტარიული დამოწმება

 

ნოტარიალური მოქმედების შესასრულებლად (მინდობილობა, ხელმოწერის დამოწმება, ქართული დოკუმენტის დედანთან ასლის შესაბამისობის დამოწმება) საჭიროა ელ-გვერდის www.geoconsul.gov.ge საშუალებით დანიშნოთ ვიზიტი საკონსულოში .

 

საკონსულოში გამოცხადებისას თან უნდა იქონიოთ საქართველოს მოქალაქის მოქმედი პასპორტი და მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (5 ევრო გადახდილი BBVA ბანკში 0182 0206 37 02015 48 989 ანგარიშზე).