საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ცნობა ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ

ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობების შესახებ ცნობის მისაღებად საჭიროა ელ-გვერდის www.geoconsul.gov.ge საშუალებით დანიშნოთ ვიზიტი საკონსულოში.

ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობის ასაღებად საჭიროა წარმოადგინოთ განმცხადებლის საქართველოს მოქალაქის მოქმედი პასპორტი და მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (17.83 ევრო  გადახდილი BBVA ბანკში ანგარიშზე ES80 0182 0206 30 02015 48 996).

 

გამზადებული დოკუმენტის ასაღებად ან მობრძანდებით საკონსულოში, ან ისარგებლეთ საფოსტო კურიერის (მაგ: MRW, SEUR, DHL, FedEx, NASEX) მომსახურებით, რომელსაც აცნობებთ თუ ვისზე გაცემულ რა დოკუმენტის გატანას ითხოვთ.

 

აღსანიშნავია, რომ დანიშნულების ადგილზე წარდგენამდე ცნობა უნდა დაამოწმებინოთ ქ. მადრიდში ესპანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში

calle Pechuán #1, Madrid (http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/Legalizaciones.aspx)